Antalet kinesiska mellanskarvar har ökat explosionsartat på ostkusten de två senaste decennierna. Idag har vi dryga 30 000 vuxna exemplar bara i Stockholms skärgård. Vilket tyvärr kanske är ungefär 30 000 för många – om man ser till vad ekosystemet verkar tåla!?  Var denna brytpunkt går är det väl ingen som idag kan säga med bestämdhet. Men med tanke på fågelns månghövdade uppträdande och dokumenterade “livsstil” och konsumtionsvanor borde kanske en försiktighetsprincip råda – när det gäller hur fågeln ska förvaltas.

Kanske det räcker med 5000 fåglar mer utspridda i hela regionen? Men en sådan princip saknas helt idag. Den diskuteras inte ens bland våra beslutsfattare. Men tveklöst är det så att I samma takt som skarven ökat har bestånden av gös och abborre och andra fiskarter minskat dramatiskt i de områden som koloniserats. Tillgänglig forskning visar att fiskbestånden har minskat med ca 80 -90%. Vilket stämmer rätt bra med min egen upplevelse av hur sportfiskets fångster förändrats under motsvarande tid. Det märkliga är att det egentligen inte finns några skäl till att den kinesiska mellanskarven som nu hemsöker oss ska finnas här.

Det finns inga vetenskapliga grunder för att arten skall vara fridlyst i Sverige. Tvärtom, i likhet med mink och mårdhund är den kinesiska mellanskarven en invasiv främmande art som aldrig borde ha omfattats av de skyddsreglementen som nu gäller. WWF och EU har helt enkelt tänkt fel. Konsekvenserna av detta feltänkande får vi nu skörda i form av ett ekosystem som bågnar och brister i en allt svårare obalans. 30 000 effektiva ätmaskiner sätter varje dygn i sig ca 15 – 24 ton abborre och smågös i stockholms skärgård ( ca 5 – 8 hg fisk per fågel och dygn). På menyn står också smågäddor och alla andra fiskar i portionsstorlekar. Mellanskarven hotar därmed i allt väsentligt den biologiska mångfalden.

Eftersom varken gäddan, gösen, abborren eller havsöringssmoltet har något inbyggt varningssystem för främlingsfågeln – instinkten att fly är inte utvecklad – blir de lättfångade byten. På så sätt kan mellanskarven snabbt äta rent hus i område efter område. Kvar blir lokala – och så småningom regionala – överskott av småfiskar i de renätna områdena. Det här överskottet av småfiskar, t ex spigg och skarpsill – som normalt hålls i schack av rovfiskarna saknar nu plötsligt predatorer – vilket leder till en ohejdad konsumtion av djurplankton som utgör dess diet. Med detta följer att bestånden av djurplanktonätande småfisk ökar än mer. Med förödande konsekvenser för uppväxande predatorer ;

Utan tillräcklig tillgång till djurplankton att äta svälter yngel från gädda, gös och abborre ihjäl redan på uppväxtplatserna – hela reproduktionen av predatorer äventyras. Problemet blev tydligt i ytterskärgårdarna redan på 80-talet, nu har det alltså eskalerat även till innerskärgårdar. Men mellanellanskarven skapar negativa nedåtgående miljöspiraler även i andra riktningar; Utan djurplankton ökar mängden av växtplankton eftersom de utgör födan åt djurplankton – vilket bidrar till östersjöns övergödningsproblem. Vi behöver en Östersjö i balans! Vi behöver en skärgård i balans! Vi behöver mindre skarvar – och mer torsk! Första brickan som föll i det här ekologiska dominospelet var just överfisket på torsken på -80 talet. Torsken höll nere bestånden av skarpsill o s v o s v skarven har sedan tillkommit som en mycket olycklig grädde på det moset. WWF måste tänka om när det gäller det hittills huvudlösa skyddet av en asiatisk fågel som inte hör hemma i vår fauna. Jordbruksdepartementet måste jobba aktivt med den här frågan i EU, Länsstyrelser och länsfiskekonsulenter och andra experter liksom vi alla övriga måste trycka på där vi kan innan vår skärgård är skadad bortom hjälp. Att åtgärda skarvproblemet med en bättre förvaltning är trotts allt mycket lätt rent praktiskt – det krävs bara ett politiskt beslut! Den ekonomiska insatsen för att genomföra detta beslut är sedan en ren bagatell i sammanhanget – medan vinsten blir stor – på alla plan.

Och naturligtvis måste Fiskeriverk och andra beslutsfattare samtidigt hålla fast vid torskfiskeförbud tills alla problem med Östersjön balanserats. Vill du läsa mer – Googla på: skarv, mellanskarv, kinesisk mellanskarv, skarv sväljer gädda.